วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567
เงื่อนไขการใช้บริการ
การใช้คุกกี้
"คุกกี้" เป็นส่วนหนึ่งของการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อเข้าเยี่ยมชมไซต์จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม แต่ "คุกกี้" จะไม่สามารถที่ดึงข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออีเมล์ของคุณได้ ในส่วนของ เว็บไซต์ www.กะบาล.com มีการใช้ "คุกกี้" เพื่อตรวจสอบว่าเคยมีการเข้าชมเว็บไซต์หรือไม่ เท่านั้น เนื่องจากบนเว็บไซต์ www.กะบาล.com มีผู้ให้บริการอื่นร่วมด้วยเช่น google, facebook, Ads agency ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท อาจมีการใช้ "คุกกี้" เพื่อทำการนำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจ
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
1 เว็บไซต์ www.กะบาล.com มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือตำแหน่งอื่นได้ โดยที่การจัดหาลิงก์ดังกล่าว มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับรองเว็บไซต์อื่นหรือตำแหน่งอื่นนั้นๆ แต่อย่างใด
2 กรณีที่ผู้ใช้บริการได้เข้าชมเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ www.กะบาล.com ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างไร และข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์อื่น
การปฏิเสธความรับผิด
บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า บริษัท จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
นอกจากนี้ บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จำกัด ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัท จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทมีความประสงค์แจ้งให้ทราบว่า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ เสียง วิดีโอ ส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากบุคคลใด มีการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยมีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร ทุกรูปแบบ โดยไม่ได้อนุญาตจากทางบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฏหมายกับบุคคลที่ได้กระทำการละเมิดสิทธิบริษัทสงวนสิทธิในการ แก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การติดต่อกับเว็บไซต์ www.กะบาล.com
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามข้อตกลง และนโยบายฉบับนี้ www.กะบาล.com ที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ www.กะบาล.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ www.กะบาล.com ได้ตามข้อมูลหน้า ติดต่อเรา